Požadujme referendum

Jsme republikou, v níž občané mají stále dosti omezená práva. Domnívám se, že je důležité ponechat lidem svobodu v rozhodování o své budoucnosti i během funkčního období řádně zvolené vlády. Referendum je dialog občana se státní mocí! Pomocí této instituce lze aktivovat občany. Podnítit hrdost. Zapojit jednotlivce, obce i města do projektů budoucnosti. Je totiž spousta oblastí, které volební programy stran a hnutí neobsáhnou a lidé mohou požadovat změny. Občané mohou tímto způsobem vzkázat vládě prosby, žádosti a požadavky. Například…

Ponechme vývoj tržního hospodářství na svobodné bázi a přirozené eliminaci. Máme přece také možnost se zúčastnit a zapojit s jakýmkoliv výrobkem či službou. Zabráníme-li vzniku monopolů – samozřejmě. Zajistíme-li důstojný život pracujících a zpětnou odezvu zisku, není přece problém obstát v dravém prostředí globalizovaného světa. Nejsem proti zužitkovat sílu kapitálu ve prospěch všech – ve prospěch společnosti. Pojďme ovlivnit budoucnost národů evropských a tím i svou. Pojďme zajistit spokojený život všech na planetě a začněme u sebe. Pojďme už konečně tvrdě pracovat na tom abychom si zasloužili oslovení “člověk” .

Je nutné odstranit všechny formy diskriminace, obnovit důvěru veřejnosti v právo a pořádek. Můžeme společně vzkázat, že jsme pro zrychlení a zjednodušení soudního řízení. Zvýšení výchovného působení soudů. Vznést požadavek stejných práv a podmínek pro život žen i mužů. Máme možnost prosadit skutečně svobodné sdružování občanů. Efektivnější využití finančních prostředků EU. Podporu výrobu energie v jaderných elektrárnách. Dohled na efektivitu spotřeby energie v podnicích i domácnostech. Můžeme společně rozvíjet preferenci hromadné dopravy. Rozvíjet zemědělskou produkci a zabránit spekulacím s půdou. Prosadit snižování množství odpadů. Chránit zdroje pitné vody.

Pomocí referenda se můžeme společně zasadit o snížení počtu úředníků. Zavést systém, který pozvedne úřady na úroveň služby občanům. Předložit a prosadit základní práva na život. Právo na ohodnocenou práci, právo na dostupné bydlení, právo na bezplatnou zdravotní péči, právo na bezplatné vzdělání, právo na sociální pomoc a solidární opatření, právo na záchranu života a ochranu zdraví. To vše společně opravdu můžeme.

Podpořme výstavbu bytových domů. Podpořme i výstavbu rodinných domů svépomocí. Zajistíme tak novou populační explozi. Požadujme obnovení předškolních dětských zařízení. Podporujme spoření všech věkových skupin za účelem výstavby a také zajištění života v důchodovém věku. Zajistěme regulaci cen léků. Vzhledem k výpočtu výše důchodů bychom měli být odhodláni vytvořit solidární měřítka hodnoty a ceny práce a tímto krokem zajistit minimalizaci rozdílů. Můžeme vytvořit povinnou dvanáctiletou školní docházku včetně odborných škol a gymnázií. Můžeme také poznávat kulturní dědictví všech etnik žijících na území státu. Společně dosáhneme i odluky církví od státu a zajištění zdanění příjmů těchto institucí.

Požadujme zrušení poslaneckých výhod, omezení imunity, snížení platů poslanců. Prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. Může být i nejvyšším soudcem a ombudsmanem. Společně dokážeme zajistit, že bude volen do funkce přímou volbou občanů a bude také kdykoliv možné jej po vyjádření parlamentu odvolat. Například při porušení jasně daných pravidel zakotvených v Ústavě ČR. Imunita nemusí existovat ani pro nejvyšší státní funkcionáře. Požadujme odebrání volebního práva občanům trvale žijícím v zahraničí. Požadujeme zrušení Senátu.

Vyjádřením v referendu můžeme dosáhnout zákazu propagace války. Působit na ostatní státy EU i celého světa pro změnu vedoucí k lepším podmínkám života člověka. Měli bychom jednat bezkonfliktně a s rozvahou vždy v zájmu zachování míru. Preferujme spolupráci mezi národy na rovnocenné, vzájemné bázi, nikoliv na podřízenosti diktátu ekonomicky silnějších států. Požadujme zákaz rozprodeje národního bohatství, surovin. Požadujme rovný přístup k dotacím pro všechny subjekty, bez preferencí zahraničních investorů. Zabraňme likvidaci drobného a středního podnikání. Můžeme vytvořit podmínky pro zřizování státních podniků. Vznést požadavky na vyrovnaný státní rozpočet a úplné splacení státního dluhu.

Všichni společně bychom měli výrazně podpořit podnikání. Například nakupováním českých výrobků. Můžeme požadovat zavedení rovné a spravedlivé daně z příjmu – zisku, zavedení majetkových přiznání a vyšší zdanění majetku nad 3 miliony Kč. Požadujme zavedení maximálního příjmu ve státním sektoru. Můžeme zabránit zvyšování cen monopolů, zřídit státní spořitelnu, zamezit daňovým únikům. Kolektivně máme možnost navrhnout daňové zvýhodnění ústavů výzkumu a vývoje. Podpořit veřejnou dopravu. Důrazně žádat opravy silnic. Podpořit výrobu, prodej a především provoz alternativních ekologických agregátů. Musíme dbát především na zajištění maximální bezpečnosti silničního provozu spolehlivým technickým řešením. Prosadit vysoké využití železnic.

Je možné požadovat zákaz prodeje půdy a zemědělského majetku do zahraničí, uzákonit potravinovou soběstačnost, omezení dovozu zemědělských produktů do ČR, prosadit pevné ceny základních potravin, zakázat spalování obilí a výrobu biolihu. Měli bychom prosadit soběstačnost v zemědělství. V produkci zemědělských plodin, masa i výrobě dalších surovin. Obnovu zemědělské půdy. Podporu živočišné výroby a to jak ve státních podnicích, tak i v soukromých rukou. Měli bychom všichni bojovat za zachování zeleně, za protipovodňová opatření, za odmítnutí privatizace zdrojů pitné vody, za zákaz dovozu odpadů do ČR, za ochranu lesů a zákaz nedovolené těžby dřeva, za ochranu zvířat.

Je nutné dbát o zajištění proekologických procesů při výrobě a těžbě. Aktivně hledat možnosti alternativní výroby energie a především hledat způsob jak oprostit občany od potřeby a přehnané závislosti na el.energii. Je možné požadovat koordinaci těžby dřevné hmoty a náhrady. Striktní dohled nad přeměnou krajiny. Zahájit podporu cílené orientace na výzkum technologií k zajištění obnovy hmoty a zmírnění dopadu vlivů člověka na přírodu. Ekologické programy musí být směřovány ku prospěchu lidem a přírody.

Požadujme zavést skutečnou informační demokracii. Je potřeba řešit kritické připomínky k programové skladbě televize a rozhlasu, také žádejme zrušení reklamy ve veřejnoprávních mediích. Můžeme navrhnout zavedení tzv.pozitivní cenzury a to ve všech oblastech. Důvodem je všem známý vliv médií na člověka a především dítě. Požadujme státní garanci na vzdělání, sociální zabezpečení a zdravotnictví. Bude také nutné obnovit státní tvorbu pracovních míst, právo na první zaměstnání, zajištění pracovních míst pro lidi nad 50 let, možnost vzdělávání a rekvalifikace nezaměstnaných, zvýšení minimální mzdy, zkrácení pracovní doby. Můžeme doporučit vládě změny ve vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

V referendu je možno navrhnout udržení stejně vysoké životní úrovně občanů za předpokladu maximální zaměstnanosti. Kdo je zdravotně způsobilý k práci a účelově se práci vyhýbá, nebude pobírat žádnou finanční náhradu, která by vedla k udržení životní úrovně jeho a osob vyživovaných. V případě skutečně dlouhodobé ztráty zaměstnání a v případech skutečné absence pracovních pozic pro určité věkové skupiny obyvatelstva můžeme žádat vytvoření výrobních buněk s možností čerpání minima pro život.

Můžeme společně požadovat snazší přístup zdravotně postižených k invalidnímu důchodu. Plně podpořit skutečnou finanční dostupnost bydlení, výstavbu bytů pro rodiny s dětmi. Dále ustanovení odchodu žen do důchodu podle počtu dětí, zvýšení pomoci samoživitelkám, a osobám s postiženými dětmi. Podpořit uzavření obchodů a svátcích. Podpořit možnost aby se muž platící výživné mohl přesvědčit o otcovství.

Mohli bychom dokonce navrhnout minimalizaci poplatků či úplné osvobození od hrazení základních životních potřeb občanem. To se týká hromadné dopravy, energií pro domácnosti, zdravotnictví, školství a bydlení. To vše může být hrazeno z pojištění či dotováno státem. V případě školství a zdravotnictví plně. Druhou možností je vznesení požadavku na snížení daní a větší tlak na jednotlivce. Je možná změna v otázce věkové hranice odchodu do důchodu, v oblasti výstavby domovů důchodců a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a dohled. Můžeme kolektivně žádat o jednotnou valorizaci důchodu, pojištění budoucích důchodových fondů. Hodnocení odpracovaných let v rizikových provozech.

Podporujme redukci pojišťoven, bezplatné poskytování léků, rozvoj preventivní péče o mládež, stupňování efektivity kampaní proti kouření. Měli bychom si ujasnit úhradu léčby drogově závislých. Měli bychom dbát na rozvoj lékařské vědy a praxe lékařů a sester – aby práce těchto profesí byla ohodnocena dle zásluh a kvality poskytované péče. Můžeme ovlivnit i to, aby dostupnost lékařské péče byla na vyšší úrovni. Orientovat lékaře na výsledek léčby.

Referendem je možné odmítnout školné a požadovat přístup ke vzdělání pro všechny a celoživotně, požadovat jednotné osnovy vzdělávání, stoprocentní účast žáků v poslední třídě mateřské školy a to bezplatně, žádat politickou neutralitu výuky. Všichni máme možnost omezit maximální délku školní výuky s dalším mimoškolním působením pedagogů, dbát na rozvoj hodnoty člověka. Mohli bychom se konečně věnovat přípravě dětí a mládeže na budoucí povolání s přihlédnutím na ambice, předpoklady, nadání a vlohy. Dát prostor upevňování všeobecných znalostí žáků a individuálnímu přístupu. Můžeme se pokusit vyvolávat v dětech určitý pocit zodpovědnosti a prospěšnosti pro společnost již na druhém stupni ZŠ. Zvýšit zájem dětí o sport a pohyb vůbec.

Požadujme zvýšení podpory kultury a sportu, odluku církve od státu, zachování katedrály sv.Víta v rukou státu. Zrychlení procesu předávání dětí z dětských domovů do rodin, boj proti šikaně mezi mládeží, péči o mladé talenty. Žádejme jiný přístup mezinárodních institucí zejména při řešení záležitostí jiných zemí. Prohloubení spolupráce s OSN. Odmítněme zrušení Benešových dekretů. Je možné také navrhnout prohloubení spolupráce se Slovenskem směrem k obnovení federace.

Pomocí referenda máme možnost odmítnout umístění cizích raket s jadernou hlavicí na území ČR a také jakéhokoliv cizího vojenského zařízení které se dá považovat za útočné. Požadovat samostatnou obranyschopnost země i v případě ztráty provázanosti s aliancí NATO. Je možné zavést branná cvičení a také obnovit obranné linie na hranicích i ve vnitrozemí. Nemusí být cílem odchod ze struktur aliance, ale možnost obrany v případě jejího ochromení. Požadujme, aby každý muž prošel základním krátkodobým ambulantním vojenským výcvikem. Profesionální armáda může být plně spojena s integrovaným záchranným systémem.

Věřím, že budeme všichni souhlasit s přísnějším postihem hospodářské trestné činnosti, s bojem proti korupci, zvýšením ochrany majetku a bezpečností lidí, se zavedením vyšších trestů za řízení pod vlivem alkoholu a omamných látek. Můžeme požadovat zavedení pracovní povinnosti pro odsouzené. Měli bychom dát zelenou zákazu fašistických hnutí a organizací směřujících k potlačování lidských práv. Můžeme se vyslovit pro kastrace pachatelů znásilnění, snížení trestní odpovědnosti a také pro odebrání sociálních dávek narkomanům. Požadujme úplný zákaz drog. Požadujme zvýšení trestů za zvlášť závažné a brutální zločiny. Zvýšení pravomocí policejních složek. Přidělení okrsků policistům a spojení státní a městské policie.

Režim je prohnilý a špatný. Společnost v níž žijeme je pro většinu absolutně nevhodným systémem. Stávky, demonstrace a protesty probíhají napříč celým světem. Bezvýsledně. Lidé jsou už unavení a nechtějí dál zůstávat v područí vládnoucích elit, které před volbami slibují zcela jiné podmínky pro život, než ty, které uvedou následně do praxe. Dejme demokracii šanci na přežití: Žádejme zakotvení pojmu „Politická zrada“ a odvolání zastupitelů na všech úrovních při hlasování a činnosti odporující předvolebnímu programu do Ústavy ČR. Žádejme také zákaz „přebíhání“ k jiným stranám v době trvání veřejné funkce. Stát je zralý na celkovou očistu politické scény. Je také nutné minimalizovat šance a možnosti korupčních machinací.

Můžeme žádat maximální transparentnost financování politických stran i hnutí a dokonce i majetková přiznání jednotlivců ve veřejných funkcích a ve snaze o obsazení těchto funkcí. Dále požadujme odstranění znevýhodnění všech politických subjektů, které si nemohou dovolit zaplatit kampaň v médiích. Jistým způsobem tomuto může pomoci nařízení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – samozřejmě upraveno zákonem. Dostatečným prostorem pro politickou „reklamu“ je rozhlas, televize veřejnoprávní a internetové prezentace. Samozřejmě v jasně daných mezích.

V referendu se můžeme vyjádřit k informovanosti, sestavování, schvalování a řízení státních zakázek. K zavedení tzv. slovenského modelu, kdy je každá obchodní a investiční smlouva financovaná z rozpočtu státu zveřejněna a po jisté době dojde teprve k jejímu potvrzení a platnosti. Společnosti, které se zajímají o veřejné zakázky musí projít „Státním auditem“ a bezpečnostní kontrolou. Návrh Státního rozpočtu všeobecně během schvalovacího procesu musí být zveřejněn a to vždy v aktuální podobě. Požadujme opakované kontroly a finanční audit všech státních institucí, úřadů a firem.

Požadujme jasná paragrafová znění ve všech zákonech schválených PSP ČR a Úřadem prezidenta republiky. Požadujme zpracování Výkladu všech zákonů Ústavním soudem. Společně žádejme revizi všech doposud schválených zákonů a to pro jejich dvojí a vícenásobný možný výklad. Revize je žádoucí i v případě nejasností s působností zákona a to jak místní, institucionální, časovou, aj. Požadujme jasný výklad a nebo úpravu retroaktivity příslušných zákonných normativů. I tuto problematiku je možno otevřít pomocí referenda.

Mohli bychom se pokusit o prošetření všech případů s politickým pozadím za posledních 20 let. Také všech případů odsouzení člověka na doživotí. Musíme se otevřeně a se ctí přihlásit k Listině práv a svobod. Tato se do jisté míry vztahuje i na odsouzené. Dále je nutná revize řízení vyšetřování i řízení soudního a to ve smyslu zajištění presumpce neviny, kdy k trestně stíhanému je třeba se chovat jako k nevinnému. Na druhou stranu je třeba klást důraz na postupy vyšetřování vzhledem k ochraně svědků. Lidé se nesmí bát svědčit a to ani z důvodu obav o zdraví, život, majetek, obav ze ztráty zaměstnání a životních podmínek.

Žádejme vždy mírovou a poklidnou cestu při řešení všech konfliktů. Jiný názor neznamená názor špatný. Cestou je dialog a kompromis. Podporujme svobodu na všech úrovních, tam kde nezačíná svoboda jiná. Nenásilnou globalizaci při zajištění svobodné vůle regionů. Sociální politika nemá a nesmí mít pro soukromý sektor likvidační charakter. Platí to však i obráceně! Demokracie, svoboda, volný trh a lidské podmínky pro život mohou existovat paralelně a navzájem se i podporovat v zájmu občanů. Opravdová demokracie bez solidarity pozbývá na smyslu a kvalitě.

Výčet všech požadavků je pouze obrazným příkladem toho, v čem je možno ovlivnit vládní režim naší země. Nežijeme přece v totalitě a diktátoři nejsou správci státu. Stejně tak se nesmí chovat ani občan. Je však na čase přemýšlet o jednotě a diskusi, aby téměř miliarda lidí netrpěla hladem a žízní, aby lidé nežili bez základního vzdělání, bez možnosti lékařského ošetření, aby se do některých regionů nevrátil středověk, nedrancovala se příroda bez náhrady za účelem zisku, aby se současný svět zcela nezničil.

Využijeme-li systému referend, zůstanou zachována práva občanů. Zásady demokracie a svobody, soukromého vlastnictví i zákonů tržního hospodářství! Můžeme získat možnost aktivně se podílet na rozvoji přátelských vztahů se všemi zeměmi světa na bázi tolerance a míru. Přispívat k vědeckotechnickému rozvoji. K ochraně životního prostředí. Budeme moci také podporovat kulturu, umění a tělovýchovu. Máme šanci podílet se na rozhodování a zamezit vzniku oligarchie – formy vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob.

Požadujme kvalitní zákon o obecném referendu! Proč čekat na odpor a demonstrace. Lidé přece musí mít možnost vyjádřit se ke všemu, co život přináší a pokud je stát na rozcestí, občan by měl vybrat směr. Bez referenda máme jen poloviční demokracii. Lépe řečeno – časově omezenou demokracii a to jen v období volebním. Jakékoliv požadavky vyjádřené manifestací či silou, jsou předem nesplnitelné a nátlak potlačen těžkooděnci ve službách vlády. I takovým excesům může předejít kvalitně zpracovaný a s Ústavou spjatý zákon. Jak bylo již napsáno:

„Referendum je dialog občana se státní mocí!“

Radovan Bazger, 23.3.2014

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..